Elkedjan Ba:s Elektriska AB

Adress: Badhusgatan 32, 534 50 Vara

Tel: 0512-336 70